Termes i condicions

Termes i Condicions de compra a www.camilas.com

1. INTRODUCCIÓ

El present document (en conjunt amb els documents en ell esmentats) conté les Condicions que regulen l'ús d'aquesta pàgina web (www.camilas.com) i la compra de productes en la mateixa (d'ara endavant, les Condicions).

Aquestes Condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris (d'ara endavant Vostè / el seu) i els de CAMILA’S (d'ara endavant nosaltres / nostre / el Venedor) en relació amb els productes/serveis que oferim a través d'aquesta pàgina web o de qualsevol altra pàgina Web a la qual puguem redirigir mitjançant un link (d'ara endavant designats conjuntament com els "Serveis de CAMILA’S").

Li preguem que llegeixi atentament les presents Condicions, així com també la nostra Política de Protecció de dades. Si no està vostè d'acord amb tots els Termes i Condicions no ha d'usar aquesta pàgina web perquè en utilitzar o realitzar qualsevol comanda a través de la mateixa vostè dona consentiment a quedar vinculat per aquestes Termes i Condicions.

Les Condicions poden ser modificades, per la qual cosa hauria de llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables les que es trobin vigents en el moment de realització de cada comanda o, a falta d'aquests, l'ús de la pàgina web.

Si té algun dubte referent a les Condicions o Polítiques de www.camilas.com pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del xat que tenim integrat. Ho trobarà en la part inferior de la pàgina.

El contracte pot formalitzar-se, a la seva elecció, en qualsevol dels idiomes en els quals les Condicions estan disponibles en aquesta pàgina web.

 

2. LES NOSTRES DADES

La venda d'articles a través d'aquesta pàgina web és realitzada sota la denominació CAMILA’S per Calzados Lamolla S.A., societat espanyola, amb C.I.F. núm. A-08626939 i domicili al carrer Sant Pere 24; inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 4331, llibre 3665, foli 103, fulla número 46978, Secció 2a, Inscripció 1a

 

 3. LES SEVES DADES

Les dades personals i informació que siguin facilitades per vostè seran tractades conforme al que s'estableix en la nostra Política de Protecció de Dades. En fer servir aquesta pàgina web vostè accedeix al tractament d'aquesta informació i declara que totes les dades que ens facilita són veraces i es corresponen amb la realitat.

 

 4. COM ES FORMALITZA EL CONTRACTE?

La present informació i els detalls continguts en aquesta pàgina web no constitueixen una oferta de venda, sinó una invitació per a fer negocis. No existirà un altre contracte entre vostè i nosaltres en relació amb cap producte fins que la seva comanda hagi estat expressament acceptada per nosaltres. Si la seva oferta no és acceptada i se li ha aplicat algun càrrec al seu compte, l'import del mateix serà reintegrat íntegrament.

 

5. ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB - WWW.CAMILAS.COM 

Les presents condicions són les úniques aplicables a l'ús d'aquesta pàgina web i substitueixen a qualsevol altra, excepte consentiment previ exprés i per escrit del venedor. Aquestes condicions són importants tant per a vostè com per a nosaltres ja que han estat dissenyades per a crear un acord legalment vinculant entre nosaltres protegint els seus drets com a client i els nostres drets com a empresa.

En fer ús d'aquesta pàgina web i realitzar una comanda a través de la mateixa vostè es compromet a:

1) Fer ús d'aquesta pàgina web per a realitzar consultes o comandes legalment vàlides.

2) No realitzar cap comanda especulativa, falsa o fraudulenta. Si existeixen motius raonables per a considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-la i informar les autoritats pertinents.

3) Facilitar-nos de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte.

4) Consentir que podrem fer ús d'aquesta informació per a posar-nos en contacte amb vostè si fos necessari (veure la nostra Política de Protecció de dades.)

Si no ens facilita vostè tota la informació necessària, no es podrà cursar la seva Comanda. En realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, vostè garanteix ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes vinculants.

 

 6. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els articles oferts a través d'aquesta pàgina web estaran disponibles únicament a Espanya (excepte Canàries i Ceuta i Melilla) i Portugal peninsular.

 

 7. COM ES REALITZA UNA COMANDA

Per a realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online i fer clic a Autoritzar Pagament. Tot seguit, rebrà un correu electrònic justificant la recepció de la seva comanda (Confirmació de Comanda). Tingui en compte que això no significa que la seva comanda hagi estat acceptada, ja que el mateix constitueix una oferta que vostè ens fa a nosaltres per a comprar un o més productes. Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació i li confirmarem tal acceptació enviant-li un correu en el qual li confirmarem que el producte està sent enviat (Confirmació d'Enviament).

 

 8. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixes i, en aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d'aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que vostè hagi pogut abonar.

 

 9. NEGATIVA A TRAMITAR UNA COMANDA

Ens reservem el dret a retirar qualsevol producte d'aquesta pàgina web en qualsevol moment i/o a llevar o modificar qualsevol material o contingut d'aquest. Encara que farem el possible per tramitar sempre totes les comandes, pot haver-hi circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació d'alguna comanda després d'haver enviat la Confirmació de Comanda, i ens reservem el dret a fer-ho en qualsevol moment, a la nostra única discreció.

No serem responsables enfront de vostè o enfront de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte d'aquest lloc web (amb independència de si aquest producte ha estat venut o no), llevar o modificar qualsevol material o contingut d'aquest lloc web, o per negar-nos a tramitar una comanda una vegada que li hàgim enviat la Confirmació de comanda.

 

 10. DRET A DESISTIR DE LA COMPRA

Devolucions en exercici del dret a desistir de la compra contemplat en el Llibre Segon, Títol I, Capítol II del RDL 1/2007 de 16 de Novembre.

Té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 15 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expira als 15 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat – diferent al transportista – adquireix la possessió material de la comanda al complet.

Per a exercir el dret de desistiment, haurà de notificar a CAMILA’S la seva decisió de desistir del Contracte a través d'una declaració inequívoca enviada al correu contacto@camilas.com. Pot utilitzar el model de formulari de desistiment que pot descarregar en el següent link: formulari de desistiment, encara que el seu ús no és obligatori.

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament si n'hi hagués a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistiment.

Si desitja desistir del contracte dins del termini assenyalat en el primer paràgraf, podrà retornar-nos la mercaderia: haurà de fer el lliurament de la mercaderia en el mateix paquet en què la va rebre. Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.
Aquesta opció no suposarà un cost addicional per a vostè. Tret que realitzi una devolució organitzada per vostè sense el nostre coneixement, on vostè haurà d'assumir el cost directe de la devolució de la comanda.

Després d'examinar l'article li comunicarem si té dret a la devolució de les quantitats abonades. La devolució s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins del termini de 14 dies des de la data en què vostè ens va notificar la seva intenció de desistir. La devolució s'efectuarà amb el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a abonar la comanda. No procedirà el canvi o devolució d'aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte.

Si tenen algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres escrivint un correu electrònic a contacto@camilas.com.
Aquesta disposició no afecta als drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent.

 

11. LLIURAMENT

Sense perjudici al que s'estableix en les anteriors clàusules 9 i 10 i tret que es produeixin circumstàncies extraordinàries o imprevistes, li enviarem la comanda consistent en els productes/s relacionats en cada Confirmació d'Enviament en el termini assenyalat en la pàgina web, segons el mètode seleccionat i, en tot cas, en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de Confirmació de Comanda.

El retard pot deure's a les següents raons:

1) Personalització dels productes
2) Articles especialitzats
3) Circumstàncies imprevistes
4) Zona de lliurament

Si per algun motiu ens fos impossible complir amb la data de lliurament, l'informaríem d'aquesta circumstància i li donaríem l'opció de seguir endavant amb la compra, establint una nova data de lliurament, o bé anul·lant la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Tingui en compte, en qualsevol cas, que no realitzem lliuraments els dissabtes i els diumenges.

A efecte de les presents condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que el/els producte/s ha/n estat lliurat/s en el moment en el qual vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material del/dels producte/s, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l'adreça de lliurament convingut.

 

 12. IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

Si ens resulta impossible després de dos intents, efectuar el lliurament, intentarem buscar un lloc segur per a deixar-lo. Si no podem, la seva comanda serà retornada als nostres magatzems. S'intentarà deixar una nota explicant-li on es troba la seva comanda i com fer per a recollir-lo o que li sigui enviat de nou. Si no estarà en el lloc de lliurament, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres per a convenir el lliurament en un altre dia.

En cas que hagin transcorregut 30 dies des que estigui disponible per a lliurament la seva comanda i aquest no hagi estat lliurat per causa no imputable a nosaltres, s'entendrà el seu desig de desistir del contracte i es considerarà resolt. En conseqüència es retornaran els pagaments rebuts per vostè, en qualsevol cas, en el termini màxim de 15 dies des de la data en què es pugui considerar resolt el contracte que ens vincula. Tingui en compte que el transport derivat de la resolució del contracte pot tenir un cost addicional, per la qual cosa estarem autoritzats a repercutir-li els costos corresponents.

 

 13. TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT

Els riscos dels productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament. Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb aquests, inclosos les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 11), si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

 

 14. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Tota compra efectuada a través del lloc web estarà subjecta a Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o qualsevol altre tribut que el pogués substituir, al tipus que resulti aplicable de conformitat amb la legislació vigent a cada moment.

 

15. PREU

Els preus establerts en aquesta pàgina web inclouen IVA però exclouen les despeses d'enviament que es puguin derivar, aquests són afegits a l'import total degut segons s'exposa en la nostra Guia de Compra.

El preu dels productes serà el que s'estipuli a cada moment en la nostra pàgina web, excepte en cas d'error manifest. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren en la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si existís un error en el preu dels productes que vostè ha encarregat, l'informarem al més aviat possible i li donarem l'opció de re-confirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-la. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

No estarem obligats a subministrar-li el/els producte/s al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li hàgim enviat la Confirmació d'Enviament) si l'error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de manera raonable per vostè com a preu incorrecte.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en el que s'estableix anteriorment) els possibles canvis no afectaran les comandes respecte als que ja li hàgim enviat una Confirmació d'Enviament.

 

 16. PAGAMENT

Una vegada que hagi fet les seves compres, tots els articles que desitja comprar s'hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a fer-ho:

1) Faci clic en el botó "Carro" en la part superior de la pàgina.

2) Faci clic en el botó "anar a pagar".

3) Faci clic en el botó "Tramitar Comanda".

4) Empleni o comprovi la informació de contacte, les dades de la seva comanda, l'adreça a la qual desitja que li sigui enviat la comanda i l'adreça a la qual caldrà remetre la factura.

5) Triï la manera de lliurament i el de pagament.

6) Segueixi instruccions per a finalitzar el procés

Podrà fer el pagament amb les targetes Visa i Mastercard. Per a minimitzar el risc d'accés no autoritzat, es codificaran les dades de la seva targeta de crèdit.

En fer clic a "Autoritzar Pagament" vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora d'aquestes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

 

17. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I CANVIS

A més del dret de desistiment reconegut legalment als consumidors i usuaris, CAMILA’S concedeix un termini de 30 dies des de la data d'enviament del correu de confirmació de compra.

Podrà realitzar les devolucions en qualsevol botiga CAMILA’S o a través d'un missatger que enviarem al seu domicili:

a) Devolucions en botigues CAMILA’S

Podrà retornar els productes en qualsevol de les nostres botigues. En aquest cas haurà d'anar a qualsevol d'aquestes botigues i mostrar juntament amb l'article la factura o confirmació de comanda, que sempre pot recuperar en l'apartat EL MEU COMPTE.

b) Devolucions a través de missatger

Ha de sol·licitar una devolució dins del seu compte client (pot seguir aquestes instruccions). Haurà de lliurar la mercaderia en el mateix paquet en què la va rebre. A través de missatger no s'accepten canvis, tan sols devolucions. Per a fer un canvi a domicili s'haurà de procedir a una devolució i una nova compra.

c) Canvis només en botigues CAMILA’S

En qualsevol de les nostres botigues podrà sol·licitar també la realització d'un canvi de talla, color i/o model sempre respectant els imports establerts per a cada producte. S'haurà d'abonar la diferència per un canvi de superior import, serà abonada la diferència per un canvi d'inferior import.

Després d'examinar l'article – ja sigui a la botiga on es realitza la devolució o en els nostres magatzems, si es retorna a domicili - li comunicarem si té dret a la devolució de les quantitats abonades. La devolució en botiga s'efectuarà en efectiu en el moment de l'acceptació de la devolució. La devolució a domicili s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins del termini de 30 dies des de la data en què vostè lliuri la devolució. La devolució s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a abonar la comanda.

No procedirà el canvi o devolució d'aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte.
Si tenen algun dubte, pot posar-se a contacte amb nosaltres a través del xat que trobarà en la part inferior de la nostra pàgina o escrivint un correu electrònic a contacto@camilas.com

- Disposicions comunes

No tindrà vostè dret a desistir del contracte, ni a sol·licitar una devolució o un canvi – aquest procediment últim només en el cas de devolució en botigues físiques – l'objecte de les quals sigui el subministrament d'algun dels punts següents:


1. Articles personalitzats.
2. Béns precintats per raons d'higiene que hagin estat oberts després del lliurament.
3. Productes amb qualsevol mena de signe d'ús.
4. Productes lliurats de manera diferent a com es van rebre per part de CAMILA’S.

El seu dret a desistir del contracte, retornar o canviar un producte adquirit en www.camilas.com serà d'aplicació exclusiva per a aquells productes que es lliurin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d'aquest, per la qual cosa haurà de ser acurat amb el/els producte/s mentre estiguin en la seva possessió. Retorni l'article usant i incloent tots els embolcalls originals i altres documents i gadgets que van ser lliurats.

- Devolució de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta a l'estipulat en el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de manera immediata per mitjà del nostre xat o escrivint un correu a shop.online@camilas.com facilitant les dades del producte així com del mal que sofreix, adjuntant fotografies clares i indicant les dades de la comanda.

Procedirem a examinar detingudament el cas i li comunicarem per e-mail dins d'un termini raonable si escau la devolució o substitució del mateix (en el seu cas). La devolució o substitució de l'article s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix la devolució o substitució de l'article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, inclosos les despeses de lliurament incorreguts per a lliurar-li l'article. La devolució s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a pagar la compra.

Els productes que venem sovint poden presentar les característiques dels materials totalment naturals utilitzats en la seva fabricació. Aquestes característiques, com ara variació en les vetes, en la textura, en els nusos i en el color, no tindran consideració de defecte o tara. Al contrari, s’hauria de valorar la seva presència i apreciar-les. CAMILA’S selecciona els productes de la màxima qualitat, però les característiques naturals són inevitables i han de ser acceptades com a part de l'aparença individual del producte.

Queden en tot cas fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

 

 18. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

La nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit en el nostre lloc web estarà limitada estrictament al preu de compra d'aquest producte. Res en les presents condicions de compra exclou ni limita de cap manera la nostra responsabilitat:

1) En cas de defunció o danys personals ocasionats per la nostra negligència.
2) En cas de frau o falsedat fraudulenta.
3) En qualsevol assumpte en el qual fos il·legal o il·lícit que excloguéssim, limitéssim o intentéssim excloure o limitar la nostra responsabilitat.

Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf anterior i en la mesura en què així ho permeti la llei, i tret que en les presents condicions es disposi el contrari, no acceptarem cap responsabilitat per danys indirectes que es produeixin com a efecte secundari de les pèrdues o danys principals, que es produeixin de qualsevol forma, i ja siguin ocasionats per il·lícit civil (inclosa negligència), incompliment del contracte o altres, fins i tot si s'haguessin pogut preveure, inclosos sense caràcter limitatiu els següents:

1) pèrdues d'ingressos o vendes
2) pèrdua de negoci
3) lucre cessant o pèrdua de contractes
4) pèrdua d'estalvis previstos
5) pèrdua de dades
6) pèrdua de temps de gestió o d'horari d'oficina.

A causa de la naturalesa oberta d'aquest lloc web i a la possibilitat que es produeixin errors en el magatzematge i transmissió d'informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquesta pàgina web tret que s'estableixi expressament el contrari en aquesta.

Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren en aquesta pàgina web se subministren “com a cos cert” i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos excepte les establertes legalment. En aquest sentit, si vostè contracta com a consumidor i usuari, estem obligats a lliurar-li articles que siguin conformes amb el contracte, responent enfront de vostè de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. S'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que:

1) S'ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i posseeixin les qualitats que hàgim presentat en aquesta pàgina web.
2) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i
3) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que siguin amb fonament esperables.

Els productes que embenem sovint poden presentar les característiques dels materials totalment naturals utilitzats en la seva fabricació. Aquestes característiques, com ara variació en les vetes, en la textura, en els nusos i en el color, no tindran consideració de defecte o tara. Al contrari, hauria d'explicar-se amb la seva presència i apreciar-les. CAMILA’S selecciona els productes de la màxima qualitat, però les característiques naturals són inevitables i han de ser acceptades com a part de l'aparença individual del producte.

En la mesura que sigui possible segons ho permeti la llei, excloem totes les garanties deixant fora de perill aquelles garanties que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors.
El que es disposa en la present clàusula no afectarà els seus drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al seu dret a desistir el contracte.

 

 19. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Vostè reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que s'aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d'aquest material únicament en la forma en què li ho autoritzem expressament nosaltres o els qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per a copiar la informació sobre la seva comanda o dades de contacte.

 

 20. COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. En usar aquest lloc web, vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

 

 21. NOTIFICACIONS

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d'enviar-se preferiblement a través del nostre xat o a través del correu shop.online@camilas.com. Conformement al que es disposa en la clàusula 20 i tret que s'estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l'e-mail o bé a l'adreça postal facilitada per vostè a l'hora de realitzar una comanda.

S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin en el nostre lloc web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per a provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d'una carta, que tenia l'adreça correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d'un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l'adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

 

22. LINKS EN LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que la nostra pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem control algun sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol mal o pèrdua derivats del seu ús.

 

 23. PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS 

Vostè no ha de realitzar cap ús indegut d'aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de qualsevol mena de virus de qualsevol índole o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Vostè no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina web es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web www.camilas.com. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web de cap manera possible.

L'incompliment d'aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d'aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per a descobrir la identitat de l'atacant. Així mateix, en cas d'incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d'estar autoritzat a usar la nostra pàgina web.

No serem responsables de qualsevol mal o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa als quals la mateixa redirigeixi.

 

 24. CESIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

El Contracte entre vostè i nosaltres és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i causahavents.

Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix al seu favor o per a vostè, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.

Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix al nostre favor o per a nosaltres, en qualsevol moment durant la vigència del Contracte. Per a evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectessin els drets que vostès tenen com a consumidors reconeguts per llei o anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties tant expresses com tàcites, que els haguéssim pogut atorgar.

 

 25. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions que assumim a l'empara d'un contracte, la causa del qual es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ("Causa de Força Major"). Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i inclouran és especial (sense limitació) el següent:

1) Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
2) Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (ja hagi estat declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
3) Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia, pandèmia o qualsevol altre desastre natural.
4) Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
5) Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
6) Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions d'altres governs.
7) Vaga, fallades o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport.

S'entendrà que la nostra obligació de compliment en virtut d'algun contracte quedarà suspesa durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per a complir la nostra obligació mentre duri tal període. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per a trobar una solució per mitjà de la qual puguem complir les nostres obligacions en virtut del Contracte malgrat la Causa de Força Major.

 

 26. RENÚNCIA

Si durant la vigència d'un Contracte, deixéssim d'insistir en el compliment estricte d'alguna de les obligacions assumides en virtut del mateix o d'alguna de les presents condicions, o si deixéssim d'exercitar algun dels drets o recursos que estiguéssim facultats a exercitar o interposar en virtut d'aquest contracte o aquestes condicions, tal fet no constituirà una renúncia a aquests drets o recursos ni li exonerarà a vostè de complir amb tals obligacions.

Les renúncies que fem a exigir el compliment no constituiran una renúncia per part nostra a exigir compliments posteriors. Cap renúncia per part nostra a alguna de les presents condicions farà efecte, tret que s'estipuli de manera expressa que és una renúncia i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que es disposa en l'apartat de Notificacions (clàusula 21).

 

 27. DIVISIBILITAT

Si alguna de les presents condicions o alguna disposició d'un contracte, fossin considerades invàlides, il·legals o inexecutables en alguna mesura per l'autoritat competent, se separaran de les restants condicions i disposicions que continuaran sent vàlides en la mesura en què així ho permeti la llei.

 

 28. INTEGRITAT DEL CONTRACTE

Les presents condicions, i tot document a què es faci referència expressa en aquestes, constitueixen l'acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l'objecte del contracte i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver accedit a celebrar el contracte actual sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d'aquest contracte, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem de recursos enfront de qualsevol declaració incerta realitzada per l'altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del contracte (tret que s'hagués fet tal declaració incerta de manera fraudulenta) i l'únic recurs de què disposarà l'altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que es disposa en les presents condicions.

 

 29. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR LES CONDICIONS

Tenim dret de revisar i modificar les presents condicions en qualsevol moment.

Vostè estarà subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en què efectuï cada comanda, tret que per llei o decisió d'organismes governamentals hàgim de fer canvis en aquestes polítiques, condicions o declaració de privacitat, i en aquest cas, els possibles canvis afectaran també les comandes que vostè hagués fet prèviament.

 

 30. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els contractes de compra de productes a través de la nostra pàgina web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

 

 31. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviïn tals comentaris i suggeriments a través del nostre correu a shop.online@camilas.com.

A més, tenim fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris. Pot demanar-les a través de les diferents vies especificades al llarg d'aquest text.

 

 

Última modificació: Juliol 2020

 

ANNEX

Descarregar Formulari de Desistiment