POLÍTICA DE PRIVACITAT


 

1.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades personals és CALZADOS LAMOLLA, S.A. (d'ara endavant, “CAMILA’S”), amb N.I.F. A-08626939, i domicili social en Carrer Sant Pere 24, 08221, Terrassa (Barcelona).
La present Política de Privacitat regula l'accés i l'ús del lloc web (d'ara endavant, el "Lloc web") que CAMILA’S posa a la disposició dels usuaris d'Internet (d'ara endavant, els "Usuaris") interessats en els continguts (d'ara endavant, els "Continguts") i els serveis (d'ara endavant, els "Serveis") oferts per CAMILA’S en aquest.
Correu electrònic de contacte: rgpd@camilas.com


2.- Recomanacions

Si us plau, llegeixi atentament i segueixi les següents recomanacions:
- Mantingui el seu equip equipat amb programari antivirus degudament actualitzat contra programari maliciós i aplicacions de spyware que puguin posar en perill la seva navegació per Internet i la informació allotjada en el seu equip.
- Llegeixi i revisi aquesta Política de Privacitat i tots els textos legals llocs a disposició per CAMILA’S en el Lloc web.


3.- Informació sobre les dades que CAMILA’S recopila a través del Lloc web

Per al correcte funcionament del Lloc web, CAMILA’S pot tenir accés a les següents dades facilitades, en el seu cas, per part de l'Usuari:

(i) Dades d'identificació: nom, cognoms de l'usuari i sexe
(ii) Dades de contacte: email, número de telèfon i adreça postal

4.- Per què CAMILA’S està legitimada per a processar les seves dades?

La base de legitimació de CAMILA’S per al tractament de les dades dels Usuaris a través d'aquest Lloc web és el consentiment dels Usuaris al tractament de les seves dades personals, així com l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

En aquest sentit, CAMILA’S tracta les dades personals dels Usuaris amb la finalitat de permetre la relació comercial sol·licitada per l'usuari, per a la remissió de comunicacions comercials i la gestió de candidats en el cas dels processos de selecció que realitza CAMILA’S.
Acceptant la present Política de Privacitat i marcant les caselles corresponents, l'Usuari presta el seu consentiment a aquest tractament.
CAMILA’S es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Per aquesta raó, les seves dades personals es conserven de manera segura i es tracten amb la màxima cura, de conformitat amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (el "Reglament general de protecció de dades" o "Reglament de protecció de dades o RGPD”).
La present Política de Privacitat regula l'accés i l'ús del servei que CAMILA’S posa a la disposició de l'Usuari interessat en els serveis i continguts allotjats en el Lloc web.
Pel que respecta a aquest punt, l'Usuari podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment enviant un missatge a la següent adreça de correu electrònic: rgpd@camilas.com sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

5.- Quines són les finalitats del tractament de les seves dades personals?

Les seves dades de caràcter personal recaptades per CAMILA’S podran ser utilitzades per a les següents finalitats, segons el consentiment atorgat en el formulari de registre corresponent:

(i) La prestació dels serveis a través del Lloc web.
(ii) Rebre per carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, comunicacions comercials o informació sobre productes i serveis de CAMILA’S.
(iii) Gestió dels candidats en els processos de selecció realitzats per CAMILA’S.

6.- Veracitat de les dades facilitades pels Usuaris

L'Usuari garanteix la veracitat de les dades personals facilitades i es compromet a comunicar a CAMILA’S qualsevol modificació d'aquestes. L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se CAMILA’S el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
Es recomana que els Usuaris protegeixin les seves dades amb la màxima diligència utilitzant les eines de seguretat adequades. CAMILA’S no serà responsable de cap robatori, modificació il·legal o pèrdua de dades.
Qualsevol modificació o actualització de les dades haurà de ser comunicada a CAMILA’S a través dels mitjans de comunicació previstos en la present Política de Privacitat.


7.- Conservació de dades

La protecció de la privacitat i de les dades personals dels Usuaris és molt important per a CAMILA’S. Per tant, CAMILA’S fa tot el possible per a evitar que les dades de l'Usuari siguin utilitzades de manera inadequada. Només el personal autoritzat té accés a les dades de l'Usuari.
Les dades personals de l'Usuari es conservaran mentre romangui el seu compte de CAMILA’S actiu per als fins del tractament per als quals han estat facilitats, sempre que l'Usuari no hagi revocat el seu consentiment, sol·licitant l'eliminació del seu compte o l'esborrat de determinades dades personals del Lloc web.
Posteriorment, en cas de ser necessari, CAMILA’S mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

CAMILA’S es compromet al compliment de la seva obligació de secret i confidencialitat de les dades de caràcter personal conforme al que es disposa en la legislació aplicable.
En cas de procedir a la remissió del CV amb la finalitat de participar en els processos de selecció duts a terme per CAMILA’S, les dades es conservaran per a futurs processos de selecció sempre que no es sol·liciti la supressió d'aquests, per a poder-los incloure en processos en els quals pugui encaixar la candidatura

8.- Drets dels usuaris

Els usuaris tenen dret a:

(i) Accedir a les seves dades personals;
(ii) Sol·licitar la rectificació de qualsevol dada inexacta;
(iii) Sol·licitar la supressió de les seves dades;
(iv) Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades;
(v) Oposar-se al tractament de les seves dades;
(vi) Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
(vii) Així mateix, els Usuaris tindran dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades.

L'Usuari pot exercir tots aquests drets en la següent adreça de correu electrònic: rgpd@camilas.com, indicant el motiu de la seva petició i aportant una còpia del seu DNI

L'Usuari pot també enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça:
Carrer Sant Pere 24, 08221, Terrassa (Barcelona).

La comunicació dirigida a CAMILA’S haurà de contenir la següent informació:
- Nom i cognoms de l'Usuari; fotocòpia del seu document nacional d'identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, l'Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets. L'autoritat de control davant la qual s'hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

9.- Seguretat de dades

La protecció de la privacitat i de les dades personals dels Usuaris és molt important per a CAMILA’S. Per això, CAMILA’S ha pres totes les mesures al seu abast per a evitar que les seves dades siguin utilitzades de manera indeguda, permetent l'accés als mateixos únicament al personal autoritzat.
CAMILA’S manté la seguretat adequada per a la protecció de les dades personals d'acord amb la legislació aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades per l'Usuari a través del Lloc web, sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.
CAMILA’S es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte a les dades de caràcter personal d'acord amb la legislació aplicable.
Per a poder gaudir dels serveis de CAMILA’S és necessari registrar-se com a Usuari. En aquest sentit, l'usuari ha de triar una contrasenya i és responsable de mantenir la confidencialitat d'aquesta, així com de totes les activitats que es produeixin en la sessió iniciada amb el seu nom d'usuari i contrasenya. L'Usuari es compromet a notificar a CAMILA’S com més aviat millor l'ús no autoritzat del seu nom d'usuari i/o contrasenya o qualsevol altra fallada de seguretat.
CAMILA’S no serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de l'incompliment d'aquesta obligació per part de l'Usuari.

10.- Transferències i/o cessions a tercers

S'informa l'Usuari que les seves dades de caràcter personal no podran ser cedides a terceres empreses o entitats, excepte quan existeixi una obligació legal.
Les dades dels Usuaris únicament podran ser utilitzats per CAMILA’S per a qualsevol ús que serveixi per a complir correctament amb les finalitats del tractament de dades de caràcter personal recollides en el punt 4 d'aquesta Política de Privacitat.
Quan existeixi contracte de compra-venda els destinataris de les seves dades són el personal de l'empresa i l'administrador de la companyia. També podrien tenir accés a les seves dades les següents empreses:

  • TRILOGI com a prestatària de serveis de manteniment de la pàgina web (clients web)
  • STATUS2 com a prestatàries del servei informàtic de manteniment de l’ERP.
  • FOXTER SOLUTIONS, S.L., com a prestatària de serveis relacionats amb el CRM.
  • OHMYCODER, S.L., com a prestatària dels serveis Facebook ads i Instagram ads en la venda en línia.
  • RetailNext Inc.’s com a prestatàries del servei informàtic de registre a wifi de les botigues (en relació amb els visitants de les botigues que es connectin a la wifi de CAMILA’S)
  • HUBSPOT com a prestatària del servei de e-mailing als clients que s'hagin subscrit per a rebre ofertes i novetats.
  • L'empresa de missatgeria MRW prestatària del servei de lliurament als clients.
  • TRUSTED SHOPS, GMBH, empresa alemanya que CAMILA'S té contractada per oferir als compradors un servei de Protecció al Consumidor i la possibilitat que els compradors puguin valorar les compres online que realitzin a través d'aquest portal web.

TRUSTED SHOPS i CAMILA'S seran corresponsables del tractament de les dades dels clients de CASAS que facin ús del servei de valoració de les compres. La corresponsabilitat només existirà quan els compradors utilitzin el servei de valoració de TRUSTED SHOPS i contestin l'enquesta de valoració de TRUSTED SHOPS. En el marc de la corresponsabilitat, TRUSTED SHOPS podria tractar lliurement les dades que obtingui dels clients per altres finalitats pròpies, havent d'informar els clients sobre aquestes activitats/finalitats pròpies. En cas que el client no hi estigui d'acord hauria d'abstenir-se d'fer servir el servei de valoració de Trusted Shops. Des d'aquest portal web mitjançant un link que reenvia a la política de privacitat de TRUSTED SHOPS, els clients de CASAS poden informar-se sobre com TRUSTED SHOPS tractarà les dades dels clients que facin servir el servei de valoració de les compres.

En el marc del Servei de Protecció al Consumidor que CAMILA'S ofereix a través de TRUSTED SHOPS, un cop formalitzada una comanda es transferirà a TRUSTED SHOPS un valor hash del correu electrònic amb el qual el comprador ha fet la compra a la botiga online de CAMILA'S, amb la finalitat que TRUSTED SHOPS pugui verificar si aquest comprador ja consta registrat com a Usuari dels Serveis de Protecció al Consumidor de TRUSTED SHOPS. Aquesta verificació és necessària sobre la base de les relacions contractuals entre els clients del Servei de Protecció al Consumidor i TRUSTED SHOPS, per poder gaudir automàticament de les prestacions contractades després de dur a terme comandes a botigues online de tercers. La informació que TRUSTED SHOPS rebrà comprèn dades de la comanda del comprador que s'eliminaran automàticament després de la verificació. La base jurídica per a la remissió d'aquestes dades és l'obtenció del consentiment per part del comprador i/o la concurrència de l'interès legítim de CAMILA'S en voler protegir al consumidor i donar-li la possibilitat que, si ho vol, valori la compra feta.

Si durant la verificació de l'e-mail del comprador es determina que aquest ja està registrat a TRUSTED SHOPS es transmetran les dades necessàries de la comanda per formalitzar la Protecció al Consumidor en relació amb la compra realitzada a la botiga online de CAMILA'S, complint d'aquesta manera amb les obligacions del contracte de serveis de protecció al comprador entre TRUSTED SHOPS i el client, sobre la base de l'Art. 6.1.b) del RGPD. Per altra banda, TRUSTED SHOPS mitjançant la presentació de la Trustcard en passar per caixa i la remissió d'un e-mail, confirmarà la subscripció de la protecció al Comprador i facilitarà més informació al comprador.

En canvi, si durant la verificació es determina que el comprador no està registrat a TRUSTED SHOPS, el comprador tindrà la possibilitat de registrar-se mitjançant la denominada TRUSTCARD i subscriure els serveis de protecció al consumidor. En cas que el client se subscrigui als serveis de protecció al consumidor de TRUSTED SHOPS, els detalls de la comanda i l'e-mail del comprador es facilitaran a TRUSTED SHOPS. CASAS i TRUSTED SHOPS seran corresponsables de la transmissió de les dades. La transferència de les dades de la comanda per al registre dels serveis de protecció al consumidor tindrà lloc sobre la base de l'Art. 6.1b del RGPD (obtenció del consentiment) en el marc del contracte entre TRUSTED SHOPS i el comprador. TRUSTED SHOPS serà responsable d'informar el comprador sobre el tractament de dades que realitzarà en els termes del RGPD.

Invitacions per realitzar valoracions de les compres: CAMILA'S i TRUSTED SHOPS seran corresponsables de l'enviament d'invitacions de valoració als clients del servei de Protecció al comprador de TRUSTED SHOPS. En aquest sentit, s'informa el client que la següent informació de la comanda: adreça de correu electrònic, núm. de comanda, data i hora de la comanda, es transferirà a TRUSTED SHOPS amb la finalitat d'enviar invitacions de valoració al client sobre la seva compra. Només d'aquesta forma (facilitant aquestes dades) és possible relacionar les valoracions amb una comanda determinada. La base jurídica per transferir les dades de la comanda a TRUSTED SHOPS és el compliment de les obligacions contractuals en virtut de l'art. 6.1b RGPD que es deriven del contracte d'usuari subscrit entre Trusted Shops i el comprador, quan aquest s'hagi registrat a TRUSTED SHOPS per gaudir dels serveis. TRUSTED SHOPS serà la responsable de remetre la invitació de valoració.

  • Quan les dades s'hagin facilitat en el seu CV, els destinataris de les seves dades són el personal de Recursos Humans de CAMILA’S que s'ocupi de realitzar/gestionar els processos de selecció.


11.- Preguntes

Si té algun dubte sobre la nostra Política de Privacitat, posi's en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a: rgpd@camila’s.com
L'informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, en particular davant:
L'Agència Espanyola de Protecció de Dades: (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/)


12.- Acceptació i Consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de CAMILA’S, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.