AVÍS LEGAL


 

1.- Dret de la informació

L'informem que aquest Lloc web (d'ara endavant, el “Lloc web”) és titularitat de CALZADOS LAMOLLA S.A. (d'ara endavant, “CAMILA’S”), amb N.I.F. A-08626939, i domicili social en Carrer Sant Pere 24, 08221, Terrassa (Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 4331, Llibre 3665, Foli 103, Secció 2a, Inscripció 1a de la Fulla 46978.
L'accés i/o ús del Lloc web li atribueix la condició d'usuari, i accepta, des d'aquest accés i/o ús, el present Avís Legal.
L'usuari (d'ara endavant, l’“Usuari”) pot posar-se en contacte amb CAMILA’S a través de la següent adreça de correu electrònic: shop.online@camilas.com, o través del telèfon: 900 105 291.


2.- Ús del Lloc web
L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del Lloc web. El Lloc web pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, fotografies, continguts multimèdia, i informacions (d'ara endavant, "Continguts") pertanyents a CAMILA’S o a tercers als quals l'Usuari pot tenir accés.
L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels Continguts i serveis oferts a través del Lloc web i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

(i) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
(ii) Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Lloc web de CAMILA’S, dels seus proveïdors o de terceres persones.
(iii) Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
(iv) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de CAMILA’S, tercers proveïdors i altres usuaris.
(v) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització de CAMILA’S.
(vi) Suprimir, ocultar o manipular els Continguts subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives d'aquests drets de CASAS o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els Continguts.

CAMILA’S adverteix que els materials continguts en aquest Lloc web han estat inclosos com a títol informatiu, per la qual cosa resulten insuficients per a prendre decisions o assumir posicions en un cas concret.

CAMILA’S tindrà dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes esmentades d'acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la recerca d'aquestes actuacions.
CAMILA’S podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al Lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, CAMILA’S comunicarà a l'Usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels serveis. CASAS no es responsabilitza de l'ús que els Usuaris puguin fer dels Continguts inclosos en el Lloc web.


3.- Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots i cadascun dels drets de propietat intel·lectual sobre el contingut i el disseny gràfic d'aquest Lloc web (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) són propietat exclusiva de CAMILA’S o d'un tercer que CAMILA’S hagi autoritzat el seu ús. Per tant, CAMILA’S té el dret exclusiu d'explotació d'aquests continguts i disseny gràfic.
Per això, en virtut del que es disposa en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i en la Llei 17/2001, de 7 de desembre, així com qualsevol altra legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució o comunicació pública, inclosa la posada a disposició o qualsevol altra forma d'explotació comercial i/o modificació de tot o part del contingut del Lloc web, excepte autorització prèvia i expressa de CAMILA’S.
L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CAMILA’S. Es permet, en aquest sentit, la reproducció i emmagatzematge temporal dels continguts del Lloc web en tant això sigui estrictament necessari per a l'ús i visualització del Lloc web des d'una ordinador/Tauleta o telèfon personal.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts aportats pels Usuaris és de l'exclusiva responsabilitat d'aquests, que respondran enfront de qualsevol reclamació de tercers derivada de l'ús il·lícit dels continguts del Lloc web.


4.- Protecció de dades
L'ús d'aquest Lloc web pot requerir que els Usuaris proporcionin dades personals. CAMILA’S tracta aquest tipus d'informació d'acord amb la legislació aplicable, i la recull en la seva Política de Privacitat.


5.- Responsabilitat i Garanties

CAMILA’S declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i tenint en compte l'estat actual de la tecnologia, per a permetre el correcte funcionament i l'absència de virus i components nocius en el seu Lloc web.
No obstant això, CAMILA’S no pot ser considerada responsable per:

(i) la falta de continuïtat i disponibilitat dels Continguts i Serveis;
(ii) la presència d'errors en aquest Contingut o la falta de correcció dels defectes que poguessin existir;
(iii) la veracitat, integritat o actualització de les dades facilitades pels Usuaris;
(iv) la interrupció del funcionament del Lloc web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, centres de dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, produïts en el curs del seu funcionament;
(v) la presència de virus o altres components nocius;
(vi) qualsevol mal causat per tercers que infringeixin o vulnerin els sistemes de seguretat de CAMILA’S.

CAMILA’S podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al Lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, CASAS comunicarà a l'Usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels Serveis.
CAMILA’S no es responsabilitza de l'ús que els Usuaris puguin fer dels Continguts inclosos en el Lloc web.

6.- Durada i modificació
El present Avís Legal estarà vigent amb caràcter indefinit, podent CAMILA’S efectuar canvis sobre les condicions especificades en aquest, i que entraran en vigor des del moment de la seva publicació.
CAMILA’S podrà suprimir, afegir o canviar tant els Continguts com els serveis que presta, així com també la forma en la qual els mateixos apareguin localitzats o presentats. S'entenen com a vigents, les condicions que estiguin publicades en el moment en el qual l'Usuari accedeixi al Lloc web de CAMILA’S.
L'accés i/o l'ús del Lloc web s'entendrà com una acceptació per part de l'Usuari del present Avís Legal i les seves condicions i, en el seu cas, els canvis efectuats en aquestes.


7.- Enllaços
CAMILA’S no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços a altres aplicacions o llocs web que es trobin en el Lloc web de CAMILA’S, podent dirigir a l'Usuari a altres aplicacions o llocs web sobre els quals CAMILA’S no té cap mena de control.
En aquest sentit, CAMILA’S no es fa responsable de la informació continguda en aquests enllaços de tercers ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se d'aquesta informació.
Per tant, la inclusió de vincles amb altres llocs web o aplicacions no implica l'aprovació dels seus continguts per part de CAMILA’S ni l'existència de cap mena d'associació entre CAMILA’S i els seus titulars.
En conseqüència, l'Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al Contingut i en les condicions d'ús que regeixin en aquests.


8.- Salvaguarda i interpretació
Aquest Avís Legal constitueix un acord entre cadascun dels Usuaris i CAMILA’S.
Si l'autoritat competent declara que una disposició és il·legal, invàlida o inaplicable, aquesta declaració respecte a una o diverses clàusules s'entendrà sense perjudici de la validesa de les altres clàusules.
El fet que CAMILA’S no exigeixi el compliment estricte de cap de les disposicions del present Avís Legal no constitueix ni pot interpretar-se de cap manera com una renúncia de la seva part a exigir el compliment estricte en el futur.


9.- Informació General
CAMILA’S perseguirà l'incompliment del present Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


10.- Notificacions

CAMILA’S podrà realitzar les oportunes comunicacions a través de l'adreça de correu electrònic facilitada pels Usuaris en els formularis de registre o a través de qualsevol altre mitjà facilitat en les dades de contacte de l'Usuari.